Vedtægter for:

Herlev Country Dance Club

Kaldenavne:

Herlev New Style Square Dance

Herlev Linedance

 
§ 1 FORENINGENS NAVN OG OPGAVER
 
1. Foreningens navn er Herlev Country Dance Club, og dens hjemsted er Herlev Kommune.
 
2. Det er Herlev Country Dance Clubs formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke forskellige Country & Western Dance stilarter    og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til Herlev Country Dance Club i lokalområdet.
 
3. Foreningens adresse er formandens.
 
§ 2 TILSLUTNINGER 1. Foreningen kan tilslutte sig de forbund, foreninger og organisationer, som bestyrelsen måtte finde relevant. 
 
§ 3 AKTIVT/PASSIVT MEDLEMSKAB Aktivt medlemskab
 
1. Som medlem af foreningen kan optages enhver person, som vil danse forskellige Country & Western Dance stilarter.
2. Medlemskab tegnes for et år ad gangen og følger dansesæsonen fra 1. september. Medlemskabet består af kontingent og danseafgift, som opkræves én gang årligt ved dansesæsonens start. Der kan aftales særlige opkrævningsterminer.
3. Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen. Indbetalt kontingent og danseafgift tilbagebetales ikke ved en udmeldelse.
4. Såfremt et medlem danser på flere hold betales der 100 % danseafgift på det første hold og 50% på de følgende hold uanset danseretning.
5. Et medlem kan ekskluderes, hvis kontingent og danseafgift ikke er indbetalt senest 15. september – eller for nye medlemmer en måned efter indmeldelsen. Undlades betaling af danseafgiften, kan medlemmet ikke modtage undervisning.
6. Intet medlem, der er ekskluderet pga. restance, kan optages som medlem, før gælden er betalt.
7. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Passivt medlemskab 1. Passivt medlem er den, som ønsker medlemskab uden at modtage undervisning. Kontingentet for passivt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke indvælges i bestyrelsen. 
 
§ 4 FORENINGSÅRET
 
1. Foreningens driftsår er 1. juli til 30. juni det efterfølgende år. Ved ændringen af regnskabsåret i 2018 går det nye driftsår således fra 1/1-2018 til 30. juni 2019.
2. Foreningens økonomi er placeret i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut i lokalområdet. 
 
§ 5 GENERALFORSAMLING
 
1. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 15. oktober.
2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og ved et skriftligt opslag, der er tilgængeligt for alle hold på danseaftnerne.
3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 30 dages varsel af bestyrelsen og skal indkaldes, når ¾ af foreningens medlemmer ønsker det.
4. Hvert medlem har én stemme, og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Et medlem i restance kan ikke udøve sin stemmeret.
5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal.
6. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forinden generalforsamlingens afholdelse.
 
7. Dagsordenen skal omfatte minimum følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og danseafgift
6. Indkomne forslag
7. Valg af: a. Formand b. Kasserer c. Bestyrelse d. 3 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af: a. Revisor b. Revisorsuppleant
9. Eventelt og fællesdanse
 
§ 6 BESTYRELSEN
 
1. Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
2. Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
3. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
4.3 bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen.
5. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
6. Det anbefales, at sammensætningen af bestyrelsen sker på baggrund af de forskellige stilarter i foreningen.
7. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformænd og andre hverv.
8. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og træffer afgørelser med hensyn til indkøb, tilskud, danseafgift, opvisninger mv.
9. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg og uddelegere afgrænsede ansvarsområder, ligesom kassereren kan overlade forvaltningen af en afgrænset del af foreningens midler til udvalg eller enkeltpersoner i forbindelse med konkrete opgaver. Bestyrelsen fritages ikke gennem uddelegering for det overordnede ansvar og fører derfor tilsyn med disse opgaver og tilknyttede midler.
10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
11. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Herlev Kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive foreningens regnskab.
12. Det er formanden, som tegner foreningen over for Herlev Kommune i forbindelse med ansøgning om økonomiske tilskud mv.
13. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen
14. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent og danseafgift samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
 
§ 7 REVISION
 
1. Revisor skal hvert år gennemgå det samlede regnskab inden generalforsamlingen. § 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER 1. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen og med mindst ¾ af de fremmødtes antal. § 9 FORENINGENS OPLØSNING 1. Foreningens eventuelle opløsning kan kun ske, hvis der på den ordinære generalforsamling skriftligt er udtrykt ønske om dette af mindst ¾ af alle medlemmer.
 
2. Der indkaldes derefter med mindst 14 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling, som med mindst ¾ af de fremmødtes antal kan opløse foreningen.
 
3. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler og ejendom realiseres, og pengene overgå til humanitære/almennyttige formål i Herlev Kommune.
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 02. februar 1999 og ændringer på følgende ordinære generalforsamlinger: Den 25. februar 2001, den 24. februar 2002, den 23. februar 2003, den 29. februar 2004, den 26. februar 2006, den 22. februar 2009, den 28. februar 2011, den 26. februar 2012, den 15. marts 2015 og den 8. april 2018.