Vedtægter for:

Herlev Country Dance Club

Kaldenavne:

Herlev New Style Square Dance

Herlev Linedance

 • 1 FORENINGENS NAVN OG OPGAVER
 1. Foreningens navn er Herlev Country Dance Club og dens hjemsted er Herlev Kom­mune.
 2. Det er Herlev Country Dance Clubs formål at skabe gode muligheder for, at med­lemmerne kan dyrke forskellige Country & Western Dance stilarter med ud­gangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, at udbrede kendskabet til Herlev Country Dance Club i lokalområdet.
 3. Foreningens adresse er formandens.
 • 2 TILSLUTNINGER
 1. Foreningen kan tilslutte sig de forbund, foreninger og organisationer, som bestyrel­sen måtte finde relevant.
 • 3 AKTIVT/PASSIVT MEDLEMSKAB

Aktivt medlemskab

 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver person, som vil danse forskellige Country & Western Dance stilarter.
 2. Medlemskab tegnes for et år ad gangen og følger dansesæsonen fra 1. september. Medlemskabet består af kontingent og danseafgift, som opkræves én gang årligt ved danse sæsonens start. Der kan aftales særlige opkrævningsterminer.
 3. Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen. Indbetalt kontingent og danseafgift tilbagebetales ikke ved en udmeldelse.
 4. Såfremt medlemmet danser på flere hold betales der 100% danseafgift på det første hold og 50% på de følgende hold uanset danseretning.
 5. Et medlem kan ekskluderes hvis kontingent og danseafgift ikke er indbetalt senest 15. september eller for nye medlemmer en måned efter indmeldelsen. Undlades betaling af danseafgiften, kan medlemmet ikke modtage undervisning.
 6. Intet medlem, der er ekskluderet p.g.a. restance kan optages som medlem før gæl­den er betalt.
 7. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Passivt medlemskab

 1. Passivt medlem er den som ønsker medlemskab uden at modtage undervisning. Kontingentet for passivt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, og kan ikke indvælges i bestyrelsen.
 • 4 FORENINGSÅRET
 1. Foreningens driftsår er 01. januar til 31. december.
 2. Foreningens økonomi er placeret i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut i lokalområ­det.
 • 5 GENERALFORSAMLING

1. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 01. maj.

2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel ved opslag på for­eningens hjemmeside og ved et skriftligt opslag, der er tilgængelig for alle hold på danseaftenerne.

3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 30 dages varsel af be­styrelsen og skal indkaldes, når ¾ af foreningens medlemmer ønsker det.

4. Hvert medlem har en stemme, og stemmeret kan kun udøves ved personligt frem­møde på generalforsamlingen. Et medlem i restance kan ikke udøve sin stemmeret.

5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal.

6. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde se­nest 14 dage forinden generalforsamlingens afholdelse.

7. Dagsordenen skal omfatte minimum følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab
 5. Forelæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent og danse afgift.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af:

a. Formand

b. Kasserer

c. Bestyrelse

d. To bestyrelsessuppleanter

8. Valg af:

a. Revisor

b. Revisorsuppleant

9. Eventuelt og fællesdanse