Herlev Country Dance Club
  - Stedet, hvor du får god motion og hyggeligt samvær med glade mennesker
     © Herlev Country Dance Club 2015

Vedtægter for:

Herlev Country Dance Club

Kaldenavne:

Herlev New Style Square Dance

Herlev Linedance

 • 1 FORENINGENS NAVN OG OPGAVER
 1. Foreningens navn er Herlev Country Dance Club og dens hjemsted er Herlev Kom­mune.
 2. Det er Herlev Country Dance Clubs formål at skabe gode muligheder for, at med­lemmerne kan dyrke forskellige Country & Western Dance stilarter med ud­gangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, at udbrede kendskabet til Herlev Country Dance Club i lokalområdet.
 3. Foreningens adresse er formandens.
 • 2 TILSLUTNINGER
 1. Foreningen kan tilslutte sig de forbund, foreninger og organisationer, som bestyrel­sen måtte finde relevant.
 • 3 AKTIVT/PASSIVT MEDLEMSKAB

Aktivt medlemskab

 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver person, som vil danse forskellige Country & Western Dance stilarter.
 2. Medlemskab tegnes for et år ad gangen og følger dansesæsonen fra 1. september. Medlemskabet består af kontingent og danseafgift, som opkræves én gang årligt ved danse sæsonens start. Der kan aftales særlige opkrævningsterminer.
 3. Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen. Indbetalt kontingent og danseafgift tilbagebetales ikke ved en udmeldelse.
 4. Såfremt medlemmet danser på flere hold betales der 100% danseafgift på det første hold og 50% på de følgende hold uanset danseretning.
 5. Et medlem kan ekskluderes hvis kontingent og danseafgift ikke er indbetalt senest 15. september eller for nye medlemmer en måned efter indmeldelsen. Undlades betaling af danseafgiften, kan medlemmet ikke modtage undervisning.
 6. Intet medlem, der er ekskluderet p.g.a. restance kan optages som medlem før gæl­den er betalt.
 7. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Passivt medlemskab

 1. Passivt medlem er den som ønsker medlemskab uden at modtage undervisning. Kontingentet for passivt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, og kan ikke indvælges i bestyrelsen.
 • 4 FORENINGSÅRET
 1. Foreningens driftsår er 01. januar til 31. december.
 2. Foreningens økonomi er placeret i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut i lokalområ­det.
 • 5 GENERALFORSAMLING

1. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 01. maj.

2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel ved opslag på for­eningens hjemmeside og ved et skriftligt opslag, der er tilgængelig for alle hold på danseaftenerne.

3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 30 dages varsel af be­styrelsen og skal indkaldes, når ¾ af foreningens medlemmer ønsker det.

4. Hvert medlem har en stemme, og stemmeret kan kun udøves ved personligt frem­møde på generalforsamlingen. Et medlem i restance kan ikke udøve sin stemmeret.

5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal.

6. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde se­nest 14 dage forinden generalforsamlingens afholdelse.

7. Dagsordenen skal omfatte minimum følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab
 5. Forelæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent og danse afgift.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af:

a. Formand

b. Kasserer

c. Bestyrelse

d. To bestyrelsessuppleanter

8. Valg af:

a. Revisor

b. Revisorsuppleant

9. Eventuelt og fællesdanse

 • 6 BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

2. Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

3. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

4. To bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen.

5. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

6. Det anbefales, at sammensætningen af bestyrelsen sker på baggrund af de forskel­lige stilarter i foreningen.

7. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformænd og andre hverv.

8. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og træffer afgørelser med hensyn til indkøb, tilskud, danseafgift, opvisninger mv.

9. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg og uddelegere afgrænsede ansvarsområder, ligesom kassereren kan overlade forvaltningen af en afgrænset del af foreningens midler til udvalg eller enkeltpersoner i forbindelse med konkrete opgaver. Bestyrelsen fritages ikke gennem uddelegering for det overordnede ansvar, og fører derfor tilsyn med disse opgaver og tilknyttede midler.

10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

11. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Herlev Kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive foreningens regnskab.

12. Det er formanden, som tegner foreningen overfor Herlev Kommune i forbindelse med ansøgning om økonomiske tilskud m.v.

13. Det er kassereren og et bestyrelsesmedlem/formand, som tegner foreningen i an­dre økonomiske anliggender.

 • 7 REVISION
 1. Revisor skal hvert år gennemgå det samlede regnskab inden generalforsamlingen.
 • 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER
 1. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, og med mindst ¾ af de fremmødtes antal.
 • 9 FORENINGENS OPLØSNING
 1. Foreningens eventuelle opløsning kan kun ske, hvis der på den ordinære generalfor­samling skriftligt er udtrykt ønske om dette af mindst ¾ af alle med­lemmer.
 2. Der indkaldes derefter med mindst 14 dages varsel til ekstraordinær generalforsam­ling, som med mindst ¾ af de fremmødtes antal kan opløse for­eningen.
 3. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler og ejendom realiseres og pengene overgå til humanitære/almennyttige formål i Herlev Kommune.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 02. februar 1999 og ændringer på følgende ordinære generalforsamlinger: Den 25. februar 2001, den 24. februar 2002, den 23. februar 2003, den 29. februar 2004, den 26. februar 2006, 22. februar 2009, 28. februar 2011 , 26. februar 2012 og  marts 2015

 

Gå til toppen